გირჩი: ჩვენ შესახებ
თქვენი სივრცე

ჩვენი ამბავი

ისტორია

პოლიტიკური გაერთიანება გირჩი დააფუძნა ოცამდე ადამიანმა, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან 2015 წელს წამოსულმა ოთხმა დეპუტატმა. გირჩის შექმნისას გაცხადებული მიზანი იყო ახალი ტიპის პროდასავლური პოლიტიკური ცენტრის შექმნა, რომელიც დაეფუძნებოდა კლასიკური ლიბერალიზმის პრინციპებს და გახსნილი იქნებოდა პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის.

გირჩის ოფიციალური სადამფუძნებლო ყრილობა ჩატარდა თბილისის საკონცერტო დარბაზში 2016 წლის 16 აპრილს, ხოლო საჯარო რეესტრში პარტიამ რეგისტრაცია გაიარა იმავე წლის 18 მაისს. პარტიის სიმბოლოა მწვანე გირჩი.

2016 წლის 5 აგვისტოს საპარლამენტო არჩევნების წინ, გირჩი ერთიან საარჩევნო ბლოკში ახალი არჩევანი, გაერთიანდა ორ პოლიტიკურ პარტიასთან - ახალი მემარჯვენეები და ახალი საქართველო.

იმავე წლის 18 აგვისტოს, ამ სამი პარტიის გაერთიანებამ ერთიანი საარჩევნო ბლოკი შექმნა მეოთხე პარტიასთან პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის.

2016 წლის 27 სექტემბერს გირჩმა დატოვა წინასაარჩევნო კოალიცია და რადგან საარჩევნოდ დამოუკიდებლად რეგისტრაციის ვადა უკვე გასული იყო, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა ვეღარ მიიღო.

2016 წლის 25 ოქტომბერს გირჩმა განაცხადა, რომ პარტია უარს ამბობს სტანდარტულ პარტიულ სტრუქტურებსა და ფორმებზე, ისევე როგორც, პოლიტიკური ბრძოლის ტრადიციულ მეთოდებზე და ყალიბდება პირველ ონლაინ-პარტიად, რომლის მოქმედების ძირითადი არეალი და საკომუნიკაციო არხი იქნება facebook.

2017 წლის ივლისის ბოლოს გირჩმა განაცხადა, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებდა მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, თუ სპეციალური ონლაინ აპლიკაციის საშუალებით შეაგროვებდა რეალური მხარდამჭერის 25,000 ხელმოწერას. დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში გირჩმა შეაგროვა მხოლოდ 7,200 რეალური ხელმოწერა და შესაბამისად, უარი თქვა 2017 წლის ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობაზე.

 

2016 წლის წინასაარჩევნო პროგრამა

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ გირჩის პროგრამის ძირითადი საკითხები იყო შემდეგი:

 1. გადასახადების შემცირება - მოგების, საშემოსავლო, ქონებისა და იმპორტის გადასახადების გაუქმება
 2. მთავრობის ზომის შემცირება - მთავრობის ხარჯების შემცირება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 35%-დან 15%-მდე
 3. ბიუროკრატიის შემცირება - სამინისტროების რაოდენობის შემცირება 19-დან 7 სამინისტრომდე
 4. მონეტარული პოლიტიკა - საკუთარ მონეტარულ პოლიტიკაზე უარის თქმა და თავისუფალი სავალუტო რეჟიმის შემოღება
 5. მიწების დაკანონება - ტრადიციულ კერძო მფლობელობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაჩქარებული რეგისტრაცია მფლობელებისთვის
 6. პრივატიზაცია - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივების, ისევე როგორც, სსიპ-ების, ა(ა)იპ-ებისა და სახელმწიფო შპს-ების პრივატიზაცია ჰოლანდიური აუქციონის წესით
 7. დეკრიმინალიზაცია - ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია
 8. სოციალური სისტემისა და ჯანდაცვის რეფორმები
  1. სიღარიბის დაძლევა - ყველა სახის სოციალური ხარჯების მიზნობრიობის განსაზღვრა და მიმართვა მხოლოდ გაჭირვებულებისკენ
  2. მონეტიზაცია - ყველა სახის სოციალური ხარჯების მონეტიზაცია და ფულის სახით დარიგება გაჭირვებულებისთვის (გარდა კერძო ჯანდაცვის პოლისებისა)
  3. ფოკუსი ოჯახზე - სოციალური დახმარების ობიექტად ოჯახის განსაზღვრა, ნაცვლად ცალკეული ადამიანისა
  4. ასაკობრივი პენსია - ე.წ. ასაკობრივი საპენსიო სისტემის გაუქმება
  5. ჯანმრთელობის რისკების დაზღვევა - სახელმწიფოს როლის შემოფარგვლა მხოლოდ კატასტროფული ხარჯების დაზღვევით და სისტემის დაფუძნება კერძო კომპანიებსა და კონკურენციის პრინციპებზე
 9. განათლების რეფორმა
  1. დაფინანსების რეფორმა - საბიუჯეტო რესურსების მონეტიზაცია და მიზნობრივი მიმართვა მხოლოდ გაჭირვებული ოჯახებისკენ
  2. დერეგულაცია - განათლების სისტემის სრული დერეგულაცია და კონკურენციის ხელშეწყობა
  3. პრივატიზაცია - სახელმწიფოს სრულ ან ნაწილობრივ მფლობელობაში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრივატიზაცია
 10. თავდაცვა
  1. დაფინანსება - თავდაცვის დაფინანსების გაზრდა და დაფიქსირება მშპ-ს 5%-ზე
  2. სავალდებულო სამხედრო სამსახური - სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმება
  3. იარაღის ლეგალიზაცია - იარაღის ფლობისა და ტარების ლეგალიზაცია კეთილსინდისიერი მოქალაქეებისთვის


გირჩის მიერ მე-8 მოწვევის პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტები

მე-8 მოწვევის პარლამენტში გირჩის წარმომადგენლების მიერ ინიცირებულ იქნა შემდეგი კანონპროექტები:

 

 1. მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაციის შესახებ (გასვლას დააკლდა 3 ხმა)
 2. არანებაყოფლობითი ურინოტესტირების პრაქტიკის გაუქმების შესახებ (გასვლას დააკლდა 9 ხმა)
 3. სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების შესახებ
 4. ლარის, როგორც ერთადერთი საგადამხდელო საშუალების გაუქმებისა და თავისუფალი სავალუტო რეჟიმის დაშვების შესახებ
 5. მთავრობის ხარჯების მოცულობის მშპ-ს ზრდასთან ინდექსირების შესახებ (მთავრობას უფლება ექნება ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი გაზარდოს მხოლოდ წინა წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ნახევრით)
 6. საგადასახადო დავის შემთხვევაში სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ ყადაღისა და იპოთეკის პროპორციულად გამოყენების ვალდებულების შესახებ 
 7. ტრადიციულ კერძო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების მესაკუთრეებისთვის დაჩქარებული წესით რეგისტრაციის შესახებ
 8. კომერციული ფართის ქირაობისას ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების ვალდებულებისა და შესაბამისი საფასურის გადახდის ვალდებულების გაუქმების შესახებ
 9. მეწარმეობის შესახებ კანონში იმ ნორმის გაუქმება, რომელმაც შესაძლებლობა მისცა უზენაეს სასამართლოს ერთ-ერთი შპს-ს შემთხვევაში პასუხისმგებლობა გადაეტანა პარტნიორის პირად ქონებაზე

 

2015 გირჩის წარმომადგენელმა პარლამენტში მიიღო საერთაშორისო გამჭვირვალობის ჯილდო, როგორც ყველაზე მეტი კანონპროექტის ავტორმა ოპოზიციის მხრიდან.

 

მე-9 მოწვევის პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტები

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გირჩს პარლამენტში წარმომადგენლობა აღარ ჰყავს, მიუხედავად ამისა, მე-9 მოწვევის პარლამენტში ჩვენ მიერ შემდეგი კანონპროექტების ინიცირება მოხდა:

 1. კანაფისა და კანაფის პროდუქტების ლეგალიზაციის შესახებ
 2. C T Park-ისთვის საურავის მაქსიმალური ოდენობის 20 ლარით განსაზღვრის (ნაცვლად არსებული 150 ლარისა) და საპატრულო პოლიციის შესაბამისი ოქმის გარეშე (რომელიც დაადგენს, ქმნის თუ არა არასწორად პარკირებული ავტომობილი საცობის ან ავარიის რისკს) საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის აკრძალვის შესახებ.

2017 წლის თებერვალში გირჩმა მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას წინადადებით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩატარებულიყო რეფერენდუმი, რომლის საშუალებითაც საქართველოს მოქალაქეები გადაწყვეტდნენ კანაფისა და კანაფის პროდუქტების ლეგალიზაციის საკითხს. ცესკომ, კითხვაში გამოყენებული სიტყვების შინაარსის მოსახლეობისთვის გაუგებრობის მოტივით უარი გვითხრა სარეფერენდუმო კითხვის რეგისტრაციაზე.

 

ჩატარებული ღონისძიებები

1. კანაფის საჯარო დათესვა - სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტი

2016 წლის ნოემბრის დასაწყისში გირჩმა ხელისუფლებას წარუდგინა ულტიმატუმი - თუ პარლამენტი წლის ბოლომდე არ შეცვლიდა ნარკოპოლიტიკას და, მათ შორის, არ მოახდენდა კანაფისა და კანაფის პროდუქტების ლეგალიზაციას, გირჩი, ახალი წლის ღამეს, ზრდასრულ მოხალისეებთან ერთად, საჯაროდ დათესავდა კანაფს.

31 დეკემბერს, 21:00 საათზე, გირჩის წევრებმა, მოხალისეებთან ერთად, ჯამში 84-მა ადამიანმა, საჯაროდ დათესეს კანაფი. ეს იყო სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტი, რომლითაც გირჩმა გააპროტესტა ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა. დათესვის პროცესი გააშუქა პრაქტიკულად ყველა არსებულმა ტელევიზიამ და გადაიცა გირჩის ფბ გვერდზე ლაივ რეჟიმში.

მიუხედავად იმისა, რომ კანაფის დათესვა/კულტივაციისთვის სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებდა 12 წლამდე პატიმრობას, ხელისუფლებამ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არ მოხდა იმ ადამიანების დაპატიმრება, ვინც მონაწილეობა მიიღო გირჩის აქციაში. 11 იანვარს პოლიციამ გირჩის ოფისიდან კანაფის ნერგიანი 84 ქოთნის კონფისკაცია მოახდინა. ტეტრაჰიდროკანაბინოლის დაბალი შემცველობის მომიზეზებით, პოლიციამ დახურა სისხლის სამართლის საქმე და ადმინისტრაციული წესით დააჯარიმა გირჩის მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი, როგორც ამ აქციის ორგანიზატორი.

2. გირჩის ეკლესია

2017 წლის 16 მარტს გირჩის წევრებმა იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრში ოფიციალურ რეგისტრაციაში გაატარეს რელიგიური ორგანიზაცია - ბიბლიური თავისუფლება.

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია სპეციალური შეღავათები სასულიერო პირებისთვის, მათ შორის, გათავისუფლება სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან. რადგან გირჩი იბრძვის ადამიანის ინდივიდუალური თავისუფლებისთვის და სახელმწიფოს მხრიდან ახალგაზრდების 1 წლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევა მიაჩნია სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის გამოვლინებად, ჩვენ სპეციალურად შევქმენით საკუთარი რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც, ერთი მხრივ, ქადაგებს თავისუფლების იდეებს, ხოლო, მეორე მხრივ, ეხმარება ახალგაზრდებს, ეკურთხონ სასულიერო პირებად და ამ გზით თავიდან აიცილონ ერთწლიანი მონობა.

3. ბიოს შესყიდვა

უკვე წლებია, გირჩი აპროტესტებს ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ჩვენ მუდმივად ვამახვილებთ ყურადღებას, არის ეჭვი, რომ არსებული აკრძალვები და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სადამსჯელო ზომები ვიღაცისთვის ან ვიღაცეებისთვის წარმოადგენს ფინანსური დაინტერესების საგანს - მაშინ როდესაც, ძალიან რთულია მოიპოვო კანაფი, რომელიც იზრდება საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში, ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომია სხვა, გაურკვეველი წარმოშობისა და შემადგენლობის ნარკოტიკები, რომლებსაც ან საზღვარზე შემოტანა სჭირდება ან ადგილზე პატარა საწარმოს არსებობა.

აღნიშნულის საილუსტრაციოდ, 2017 წლის 24 თებერვალს, ჩვენ შევიძინეთ ე.წ. ბიო ნარკოტიკი და ვიდეო ფირზე დავაფიქსირეთ შეძენის პროცესის ყველა დეტალი. ამისთვის დაგვჭირდა 1 საათზე ნაკლები დრო. ვიდეო ფირი გავასაჯაროვეთ, გადავეცით მედია საშუალებებს, ხოლო შეძენილი ნარკოტიკი ყველა შესაბამისი პროცედურის დაცვით ჩავაბარეთ პოლიციას.

ჩვენ მიერ განხორციელებული ქმედებით კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია ე.წ. ბიო ნარკოტიკი ნებისმიერი საქართველოში მცხოვრებისთვის, მათ შორის, არასრულწლოვნებისთვის, რამდენად მარტივია ამ ნარკოტიკების შეძენა და რამდენად ყალბია შსს-ს ნებისმიერი განცხადება იმის თაობაზე, რომ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას საქართელოში რაიმე პოზიტიური შედეგი მოაქვს.

4. ლოტოს თამაში

2009 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობით ქვეყანაში ლატარიისა და ლოტოს მოწყობის უფლება ექსკლუზიურად აქვს გადაცემული ერთ კომპანიას. ჩვენი აზრით, მონოპოლიურ მდგომარეობაში ერთი კომპანიის ჩაყენება არის უსამართლო, ამორალური, ეკონომიკურად გაუმართლებელი და კითხვებს აჩენს კორუფციული გარიგების არსებობასთან დაკავშირებით.

აღნიშნული რეალობის გასაპროტესტებლად, 2017 წლის 18 ივლისს, გირჩის წევრებმა ოფისში ჩაიდინეს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტი - გირჩის ფბ გვერდზე მოწყობილ ლაივში, ნებისმიერი მსურველის დასანახად, დაარღვიეს არსებული კანონმდებლობა და ფულზე ითამაშეს ლოტო.

ამ ქმედებას სამართალდამცავთა მხრიდან არ მოყოლია არანაირი რეაგირება, რითიც კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, თუ რამდენად აბსურდულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმები, რომლებიც რიგით მოქალაქეებს ფულზე ლოტოს თამაშს ან ლატარიის მოწყობას უკრძალავს.

5. დააშრე ჭაობი - ვიკინგები

2017 წლის 5 იანვარს გირჩმა წამოიწყო ახალი პროექტი სახელწოდებით - დააშრე ჭაობი. ჩვენ, პროექტის ფარგლებში, საჯაროდ მივმართეთ სახელისუფლებო სტრუქტურებს თხოვნით, რომ გამოეყოთ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული რომელიმე სტრუქტურის ერთი, მათი აზრით ყველაზე დაკავებული თანამშრომელი და მოეცათ საშუალება, ამ ადამიანის მაგალითზე გვეჩვენებინა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, თუ როგორ მუშაობს სახელმწიფო ბიუროკრატია და რაში იხარჯება გადასახადის გადამხდელების ფული.

სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან არ მოიძებნა ერთიც კი, რომელიც გაბედავდა და გაასაჯაროებდა ერთი, ყველაზე მშრომელი თანამშრომლის სამუშაო დღეს. ყველა უწყებამ, რომელთაც ამ თხოვნით წერილობით მივმართეთ, პასუხად ოფიციალური უარი მოგვწერა.

მას შემდეგ, რაც დავრწმუნდით, რომ რომელიმე საჯარო მოხელეზე ფიზიკური დაკვირვების გზით შეუძლებელი იყო ბიუროკრატიის არაეფექტურობის დემონსტრირება, ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროექტი - ვიკინგები. გირჩის წევრები გარკვეული რეგულარობით სტუმრობდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების ფბ გვერდებს და საჯაროდ უსვამდნენ ამ უწყების საქმიანობასთან დაკავშირებულ კითხვებს. ერთადერთი სტრუქტურა, რომელიც ჩვენთან შეხვედრას და ფბ გვერდზე დასმულ კითხვებზე პასუხების გაცემას არ გაექცა, იყო საპარტნიორო ფონდი. ყველა სხვა შემთხვევაში, სახელმწიფო უწყებებმა ფბ-ზევე მოგვწერეს ზოგადი და არაფრისმთქმელი პასუხები.

6. 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნები

გირჩი არის პირველი პარტია საქართველოში, რომელმაც 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის მოაწყო მხარდამჭერების ხელმოწერების საჯარო შეგროვება სპეციალური ონლაინ-აპლიკაციის მეშვეობით. წლების განმავლობაში პარტიები ატყუებენ მოქალაქეებს, თითქოს ისინი რეალურად აგროვებენ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მხარდამჭერთა 25,000 ხელმოწერას, სინამდვილეში კი, არსებული ბაზებიდან იწერენ მონაცემებს ცესკოს-ის მიერ დამტკიცებულ ბლანკში და აყალბებენ ხელმოწერებს. ჩვენ უარი ვთქვით მოქალაქეების მოტყუებაზე და საჯაროდ განვაცხადეთ, რომ თუ ონლაინ ვერ შევაგროვებდით რეალური მხარდამჭერების 25,000 ხელმოწერას, არ მივიღებდით მონაწლიეობას ადგილობრივ არჩევნებში. 1 თვეზე ნაკლებ დროში გირჩმა შეძლო მხოლოდ 7,200 ხელმოწერის შეგროვება, რაც საკმარისი არ არის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი შედეგი პარტიისთვის, რომელსაც მხოლოდ 1 წლის ისტორია აქვს და ასეთ რისკიან ნაბიჯებზე მიდის.

7. საარჩევნო კანონმდებლობის ხარვეზების გამოვლენა

გირჩმა საჯაროდ განაცხადა, რომ არსებული საარჩევნო კანონმდებლობა აიძულებს პარტიებს, ნაცვლად რეალური მხარდამჭერების მოძიებისა, გააყალბონ მოქალაქეების ხელმოწერები და  მხარდამჭერთა გაყალბებული ბაზები ჩააბარონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. მიუხედავად იმისა, რომ ამას წლების განმავლობაში აკეთებს საქართველოში მოქმედი ყველა პარტია და არავინ ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობს, ჩვენ გადავწყვიტეთ საჯაროდ გაგვეკეთებინა იგივე და გვეჩვენებინა მოქალაქეებისთვის, თუ როგორ მუშაობს სინამდვილეში სისტემა.

ორი დღის განმავლობაში გირჩის ოფისში მოხდა 27,990 ადამიანის მონაცემის გადატანა ცესკოს სპეციალურ ფორმებში და ამდენივე ადამიანის ხელმოწერის გაყალბება. ეს გავაკეთეთ საჯაროდ, ხოლო შევსებული ფორმები 2017 წლის 1 აგვისტოს ჩავაბარეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.

ცესკოს თუ დავუჯერებთ, მათ 1 დღეში შეამოწმეს 27,990 ხელმოწერა, რაც ნიშნავს დაახლოებით წამში 1 ხელმოწერის ნამდვილობის შემოწმებას. ეს ფაქტი თავისთავად აჩვენებს კანონით განსაზღვრული ამ პროცედურის აბსურდულობას. თუმცა არანაკლებ აბსურდულია ცესკოს მიერ ხელმოწერების ბათილად ცნობის მიზეზები: დაბადების წელი უნდა ყოფილიყო თურმე მითითებული ოთხნიშნა და არა ორნიშნა რიცხვით (თითქოს 1800-იან ან 2000-იან წლებში დაბადებულებს შეეძლოთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება) და ხელმომწერებზე პასუხისმგებელი პირის გრაფაში მისამართი მითითებული უნდა ყოფილიყო სრულად (თითქოს თბილისს თუ არ მიუთითებ, ვინმემ შეიძლება ჩათვალოს რომ გლდანი ან ჩუღურეთი ფოთის რაიონებიცაა).

ხელმოწერების ბათილად ცნობა ცესკოს მიერ მოხდა არა სიყალბის გამო, არამედ რაღაც ტექნიკური ხასიათის ხარვეზების მოშველიებით. მეტიც, ვადა კი მოგვეცა ხარვეზის გასასწორებლად.

ამ ფონზე, განსაკუთრებით საყურადღებოა და ქართული ბიუროკრატიის მუშაობის ეფექტურობის იდეალური ილუსტრაციაა ის ფაქტი, რომ წარდგენილ, სრულად გაყალბებულ ხელმოწერებში ცესკომ არც მეტი, არც ნაკლები, აღმოაჩინა 13 რეალური ხელმოწერა! და ჩაგვითვალა.

ჩვენ საკუთარ მაგალითზე ვაჩვენეთ თუ რა წარმოუდგენელი მასშტაბის მარაზმია არსებული სისტემა და ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი - ცესკო - როგორ აზრდაუტანებლად ასრულებს არსებულ არქაულ და სასაცილო რეგულაციებს. ეს ინსტიტუტი და ეს სისტემა ატარებს ჩვენს ქვეყანაში არჩევნებს. ეს ინსტიტუტი და ეს სისტემა წყვეტს, ვის ხელში იქნება ძალაუფლება ამ ქვეყანაში.

 

დაგეგმილი / გატარებული რეფორმები, რომლებსაც ვეწინააღმდეგებოდით

1. უცხოელებზე მიწის გაყიდვის აკრძალვა

2017 წლის განმავლობაში საკონსტიტუციო კომისია ახალი კონსტიტუციის ტექსტზე მუშაობის პროცესში მივიდა გადაწყვეტილებამდე, რომ საქართველოში აიკრძალოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მიწის მიყიდვა. გირჩი თვეების განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდა ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ჩვენ ასეთი აკრძალვა მიგვაჩნია საკუთრების უფლების უხეშ შელახვად, რეგიონებში მცხოვრები ღარიბი მოსახლეობის დისკრიმინაციად და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად.

2. კონსტიტუციის 94-ე მუხლი

2017 წლის განმავლობაში საკონსტიტუციო კომისია განიხილავდა კონსტიტუციის არსებული რედაქციიდან 94-ე მუხლის ამოღების საკითხს. ეს მუხლი ავალდებულებს ნებისმიერ მთავრობას, გადასახადების ზრდის სურვილის შემთხვევაში, ნებართვა აიღოს მოსახლეობისგან საკითხის რეფერენდუმზე დაყენების გზით. გირჩი იყო ყველაზე აქტიური არსებულ პარტიებს შორის, ვინც დაუპირისპირდა აღნიშნული მუხლის ამოღების ინიციატივას, რადგან ჩვენ მივიჩნევთ, რომ მთავრობის შეზღუდვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოცულობის გადასახადებს დააწესებს და, შესაბამისად, რამდენს დახარჯავს, მნიშვნელოვანია ეკონომიკური გარემოს სტაბილურობისა და სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის. ჩვენი, ისევე როგორც სხვა სოციალური ჯგუფების ძალისხმევით, აღნიშნული მუხლი კონსტიტუციაში დარჩება მინიმუმ 12 წლის განმავლობაში.

3. ქორწინების დეფინიცია კონსტიტუციაში

2017 წლის განმავლობაში საკონსტიტუციო კომისია განიხილავდა კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში ქორწინების დეფინიციის, როგორც ქალსა და კაცს შორის სამოქალაქო კავშირის ჩაწერას. გირჩი აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ამ ინიციატივას, რადგან 1. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ქორწინების რეგისტრაცია საერთოდ არ არის სახელმწიფოს საქმე და ის უნდა დარჩეს რელიგიური ორგანიზაციების კომპეტენციაში, როგორც ეს იყო ისტორიულად; 2. თუ მაინც არსებობს ქორწინების (ან სამოქალაქო კავშირის) სახელმწიფო რეგისტრაცია, საიდანაც შემდეგ გამომდინარეობს გარკვეული უფლებები ქორწინებაში (სამოქალაქო კავშირში) მყოფი მოქალაქეებისთვის, მაშინ ასეთი რეგისტრაციის მიღების უფლება უნდა ჰქონდეს ყველას, განურჩევლად სქესისა თუ გენდერული იდენტობისა.

4. საარჩევნო სისტემა

გირჩი თვეების განმავლობაში ლობირებდა საარჩევნოს სისტემის ცვლილებას, კერძოდ შერეული სისტემიდან სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და საარჩევნო ბარიერის გაუქმებას. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით არსებულ შერეულ, ნახევრად-პროპორციულ სისტემას, რადგან მივიჩნევთ, რომ ის უპირატეს პირობებში აყენებს ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ ძალას და ასეთი სისტემით ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ვერასოდეს ასახავს ზუსტად მოსახლეობის პოლიტიკურ პრეფერენციებს.

5. სავალდებულო დაგროვებითი სახელმწიფო საპენსიო სისტემის შექმნა

რამდენიმე წელია, ხელისუფლება განიხილავს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შექმნის შესაძლებლობას. სისტემის შემუშავების პროცესს კურირებს ეკონომიკის სამინისტრო და მასში ჩართული ყავთ უცხოელი ექსპერტები. მოსახლეობას ეუბნებიან, რომ ახალი სისტემა შესაძლებლობას მისცემს დღეს დასაქმებულებს, რომ უზრუნველყონ საკუთარი სიბერე წლების განმავლობაში სპეციალურ ფონდში გაკეთებული დანაზოგებით. შემოთავაზებული სისტემის მიხედვით, თითქოს 2% უნდა გადაიხადოს დამქირავებელმა, 2% დაქირავებულმა, ხოლო 2% ბიუჯეტმა, და ეს არ უნდა ჩაითვალოს საშემოსავლო გადასახადის ზრდად. ჩვენი შეფასებით, ეს არის ტყუილი, რადგან საბოლოო ჯამში საქმე გვექნება გადასახადის მატებასთან და ეს ტვირთი დააწვება დაქირავებულებს. საპენსიო სისტემის ასეთი ფორმით შექმნა, მათ შორის, ხელს შეუწყობს უმუშევრობის ზრდას. ზოგადად, გირჩი მიიჩნევს, რომ საკუთარი სიბერის უზრუნველყოფის გზის არჩევა არის თითოეული მოქალაქის უფლება და სახელმწიფო არ უნდა ავალდებულებდეს ადამიანებს, გამოიყენონ ერთი, რომელიმე ხელისულფლების მიერ მოფიქრებული გზა.

6. შრომის ინსპექციის შექმნა / დამატებითი უფლებებით აღჭურვა

გირჩი იყო ერთადერთი პარტია, რომელიც საჯაროდ, პროაქტიურად ეწინააღმდეგებოდა შრომის ინსპექციის შექმნასა და მისი უფლებამოსილებებით აღჭურვას. სამწუხაროდ, მაინც მოხდა ჯანდაცვის სამინისტროს სისტემაში შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის ჩამოყალიბება, რომლის ეფექტურობა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ნულის ტოლია, და ის უბრალოდ დამატებით ტვირთად დააწვა გადასახადის გადამხდელებს.

7. აქციზის განაკვეთების ზრდა

მოგების გადასახადის ე.წ. ესტონურ მოდელზე გადასვლის პარალელურად, 2017 წლიდან, საბიუჯეტო შემოსავლებში კლების თავიდან აცილების მიზნით, ხელისუფლებამ გადაწყვიტა აქციზი გაეზარდა პრაქტიკულად ყველა პროდუქტზე, რომელიც საქართველოში აქციზით იბეგრება. მიუხედავად იმისა, რომ აქციზის მატებას ხელისუფლება ამართლებდა ეკოლოგიური (ნავთობპროდუქტებზე) და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (თამბაქო-ალკოჰოლზე) არგუმენტებით, გირჩი ეწინააღმდეგებოდა აღნიშნულ ნაბიჯს. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ე.წ. ესტონურ მოდელზე გადასვლის მთავარი უპირატესობა მდგომარეობდა სწორედ იმაში, რომ ეკონომიკაში დარჩებოდა მეტი ფული, ხოლო ნაკლები მიემართებოდა ხაზინაში მთავრობის განსაკარგავად. აქციზის მატებით ბიუჯეტის დაკარგული შემოსავლების კომპენსირებამ, ამ რეფორმას პრაქტიკულად გამოაცალა ძირითადი შინაარსი.

 

მიღწევები/შედეგები

 1. facebook გვერდზე გვყავს 70,000-ზე მეტი მიმდევარი
 2. ონლაინ აპლიკაციის საშუალებით 1 თვეზე ნაკლებ დროში შევაგროვეთ 7,000-ზე მეტი მხარდამჭერის საკონტაქტო მონაცემი
 3. facebook-ზე გირჩის ჯგუფში გვყავს 1,800 მხარდამჭერი
 4. სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან დავიხსენით 900-ზე მეტი ახალგაზრდა
 5. გავუშვით ახალი, ცალკეული თემების მხარდამჭერებზე ორიენტირებული ვებპორტალი
 6. პრაქტიკულად რეკლამის გარეშე მივაღწიეთ გირჩის მაღალ ცნობადობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით
 7. საქართველოში პირველად, დავიწყეთ საარჩევნოდ კანდიდატების შერჩევის ახალი, ონლაინ პლატფორმის გამოყენება
 8. ვთარგმნეთ 100-ზე მეტი საგანმანათლებლო ვიდეო
 9. ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის მხარდაჭერით ვთარგმნეთ მილტონ ფრიდმანის Free To Choose ათივე სერია
 10. გავაკეთეთ 30 ინფოგრაფიკული ხასიათის ვიდეო ეკონომიკურ და პოლიტიკურ თემებზე
 11. მონაწილეობა მივიღეთ 700-ზე მეტ სატელევიზიო გადაცემაში
 12. დავიწყეთ ილია ჭავჭავაძის გაცოცხლების პროექტი
 13. სასამართლოს გადაწყვეტილებით შევქმენით პრეცედენტი, რომ 84 ძირი კანაფის ჯგუფური დათესვისთვის, დავჯარიმდით მხოლოდ 500 ლარით
 14. საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიტანეთ სარჩელი, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მარიხუანას მეორედ მოხმარებაც ვეღარ დაისჯება საპატიმრო სასჯელით
 15. მთავრობის ხარჯების მოცულობა, დაბალი გადასახადები, ნაკლები რეგულირება, ნარკოპოლიტიკა, სავალდებულო სამხედრო სამსახური, პროსტიტუცია - ჩვენი ძალისხმევით ეს თემები მუდმივად აქტუალურია ქვეყნის პოლიტიკურ დღის წესრიგში
 16. ჩვენი, ისევე როგორც, სხვა სოციალური ჯგუფების აქტიურობის შედეგად, არანებაყოფლობითი ურინოტესტირებების რაოდენობა განახევრდა, ისევე როგორც, შემცირდა ნარკოტიკების მოხმარების გამო დაპატიმრებების რაოდენობა.

 

თქვენი სივრცე